| ակտուալ ա | ռեւիզոր | եւ | բադաբադա՞ | մառան |
|մառան|
հրապարակված է 05.11.2013 | ա-ակտուալ արվեստ
antigonas funeralis
Սա­կայն վեր­­ջին հե­տա­զո­տու­թյուն­ներն այդ աս­պա­րե­զում պար­զե­ցին ապ­շե­ցու­ցիչ մի փաստ` այն, որ...

 


Մին­չեւ վեր­ջերս ըն­դուն­ված էր կար­ծել, որ հոդ­վա­ծո­տա­նի­նե­րի (членистоногие) ըն­տա­նի­քի այս ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը (ANTIGONYAS FUNERALIS) իրենց եղ­բայ­րա­կից­նե­րին հո­ղի տակ թա­ղում էին /կոն­սեր­վաց­ման եղա­նա­կով/ ետա­մուս­նա­կան շր­ջա­նում նրանց, օգ­տա­գոր­ծե­լով որ­պես սնունդ, սպառ­ված էներ­գի­ան վե­րա­կանգ­նե­լու հա­մար: Սա­կայն վեր­­ջին հե­տա­զո­տու­թյուն­ներն այդ աս­պա­րե­զում պար­զե­ցին* ապ­շե­ցու­ցիչ մի փաստ` այն, որ այդ մի­ջատ­նե­րը բո­լո­րո­վին էլ ու­տե­լու մի­տու­մով չեն հու­ղար­կա­վո­րում ի­րենց մեռ­յալ­նե­րին...Այդ դեպ­քում ին­չո±ւ: Ի±նչ այլ պրակ­տիկ նպա­տակ­նե­րի հա­մար: Իսկ գու­ցե այս­տեղ մենք գործ ու­նենք ռի­տու­ա­լա­յին, միս­տիկ` դե­ռեւս մարդ­կու­թյանն ան­հայտ մի ֆե­նո­մե­նի հետ, եւ գիտ­նա­կան­նե­րի նրանց ՙշնորհ­ված՚ ան­վա­նու­մը այժմ գու­ցե ձեր­բա­զատ­վի նախ­նա­կան հեգ­նա­կան երան­գից:
 

 

 

________________________
* ի­նչի մասին վկայում են նորերս հայտնաբերված այդ միջատների զանգվածային թաղումներից մնացած բազմաթիվ կմախքներ ՙScientific insections՚ JOURNAL /#3/APRIL 2004/Newest YORK


 


| առաջին անգամ տպագրվել է | "ա-ակտուալ արվեստ" ամսագիր | # 1 | 2004 |
 

 

|
Arian AMU
Eurasia Partner
| ակտուալ ա | ռեւիզոր | եւ | բադաբադա՞ | մառան |
Փրինթինֆո Fineco The World Bank ակտուալ արվեստ
<հայ գրքի կենտրոն> մշակութային միություն | հեռ. +374 10 541 285, e-mail:arteria@arteria.am