հրապարակված է 28.10.2012 |
մորիս բլան­շո | անն­կա­րագ­րե­լի հան­րու­թյուն
Հնա­րա­վոր է, որ հո­տա­յին կյան­քը են­թարկ­վում է հի­ե­րարխի­ա­յի, բայց հո­տի մի ան­դա­մի են­թար­կու­մը մի ու­րիշի մնում է մի­ա­կերպ` զուրկ յու­րա­հատ­կու­թյուն­նե­րից: Ան­բա­վա­րա­րու­թյու­նը բա­վա­րու­թյան մո­դե­լով չի որոշ­վում:
հրապարակված է 15.10.2012 |
մ. մ. բախ­տին | ֆրան­սու­ա ռաբ­լեի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյու­նը եւ միջ­նա­դա­րի ու վե­րածնն­դի ժո­ղովր­դա­կան մշա­կույ­թը (հատ­ված)
Պաշ­տո­նա­կան տո­նը, եր­բեմն նույ­նիսկ սե­փա­կան գա­ղա­փա­րին հա­կա­ռակ, հաս­տա­տում էր գո­յու­թյուն ու­նե­ցող աշ­խար­հա­կար­գի կա­յու­նու­թյու­նը, ան­փո­փո­խու­թյու­նը եւ հա­վեր­ժու­թյու­նը...
հրապարակված է 06.10.2012 |
Homo Trickster կամ էսթետիզմի ծուղակները
Քանի որ արդար օրենք չունենալը միայն անարդարություն է նշանակում, իսկ որեւէ օրենք չունենալը, քաոս:Առաջինը տանելի է, բայց երկրորդը, ո'չ:
հրապարակված է 25.09.2012 | դավիթ պ. վարդազարյան |
ազգայնականություն. գիտական սահմանումներ եւ հասարակական ընկալումներ
"Ինքնագիր" գրական ակումբի դասախոսությունների շարք "Ուտոպիանա" կազմակերպության գրասենյակում: Միչիգանի համալսարանի դասախոս Արա Սանջյանի «Ազգայնականություն. գիտական սահմանումներ եւ հասարակական ընկալումներ» դասախոսությունը. 2012-ի Հուլիսի 16-ին:
հրապարակված է 24.09.2012 |
լեւոն ներ­սիս­յան | օբ­յեկ­տիվ գրա­կա­նու­թյան անհ­նա­րի­նու­թյան մա­սին
Ահա այս ճա­նա­պար­հը, որը ճշ­մա­րիտ ճա­նա­պարհ է, ճշ­մա­րիտ. առանց դրա առաջ­խա­ղա­ցու­մը գրա­կա­նու­թյան եւ մար­դու ընդ­հան­րա­պես անհ­նար է, բայց սա նա­եւ քայ­քայ­ման ճա­նա­պարհ է:
հրապարակված է 17.09.2012 |
միսակ խոստիկյան | սովորական փոշի
"Ամուսնություն իտալական ձեւով" ֆիլմում Մ.Մաստրոյանիի մարմնավորած կերպարը նշանավոր ֆիրմային կոշիկների սիրահար է ու ոտքին ունի ֆիրմային համանուն կոշտուկներ:
հրապարակված է 25.08.2012 |
մի­սակ խոս­տիկ­յան | ան­տի­գո­նե՞
Եթե ար­վես­տին կարե­լի է վե­րագ­րել որեւէ ակ­տու­ա­լու­թյուն, ապա մի­այն ըն­կա­լե­լի­ու­թյան այլ հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ գտ­նե­լու հա­մար:
հրապարակված է 24.08.2012 | ա-ակտուալ արվեստ |
Խաչիկ Թոլոլյան | սփյուռքները եւ սփյուռքագիտությունը վերջին տասնամյակում
"արտերիան" հաջորդաբար կներկայացնի անվանի գիտնական Խաչիկ Թոլոլյանի երեք դասախոսությունները, անցկացված 2011թ. հոկտեմբերին "դարձ առ գիրք" գրքարվեստի փառատոնի շրջանակներում
հրապարակված է 19.08.2012 | վարդան ազատյան |
հոգեվերլուծությունը մոդեռնիզմում եւ որպես մեթոդ
...հոգեվերլուծությունը դիտարկել պատմականորեն՝ որպես մի առարկա այն գաղափարաբանական դաշտում, որը կիսում է նաեւ մոդեռնիզմը, եւ կիրառել տեսաբանորեն՝ որպես մեթոդ այս արվեստի համապատասխան ասպեկտները հասկանալու, դաշտի համապատասխան մասերը քարտեզագրելու համար:
հրապարակված է 10.08.2012 |
լեւոն ներ­սիս­յան | ումից եւ երբվանից սկսենք
Ասեմ ձեզ, որ մի ժա­մա­նակ այս իմ հայ­տա­րա­րու­թյան հա­մար ամե­նաչն­չին պա­տի­ժը դա­սա­խո­սական աշ­խա­տան­քից հե­ռա­ցումն էր, հե­տո եւ բան­տը…